algemene voorwaarden

Laatst gewijzigd: 01-10-2019
Klik hier om de voorwaarden te downloaden als .pdf

De algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en aan te vragen onder nummer: 75922142

1.
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van FOAM STUDIO B.V. (verder te noemen ‘FOAM STUDIO’), op elke tot stand gekomen overeenkomst (op afstand) en bestellingen tussen FOAM STUDIO en de afnemer. Daarbij wordt onder afnemer verstaan iedere wederpartij, die met FOAM STUDIO een overeenkomst sluit of wil sluiten, van welke aard dan ook. In het geval FOAM STUDIO een aan de afnemer af te leveren zaak afneemt van een andere leverancier, die ook algemene voorwaarden hanteert, maken diens algemene voorwaarden ook een geïntegreerd onderdeel uit van de overeenkomst tussen FOAM STUDIO en de afnemer.

2.
Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
a. Het aanbod is vrijblijvend. FOAM STUDIO is gerechtigd het aanbod te wijzigen en aan te passen.

b. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de afnemer mogelijk te maken. Als FOAM STUDIO gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden FOAM STUDIO niet.

c. Alle afbeeldingen, specificaties gegevens in het aanbod zijn indicatie en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

d. Afbeeldingen bij producten zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. FOAM STUDIO kan niet garanderen dat de weergegeven kleuren exact overeenkomen met de echte kleuren van de producten.

e. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de afnemer duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:
• de prijs;
• de eventuele kosten van verzending;
• de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst;
• de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn waarbinnen FOAM STUDIO de prijs garandeert;
• de eventuele andere talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan worden gesloten;
• de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een duurtransactie.

3.
De overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de afnemer van het aanbod en de daarbij gestelde voorwaarden. Iedere overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarde van voldoende beschikbaarheid van de betreffende producten.

4.
Wijzigingen in de opdracht zijn voor FOAM STUDIO slechts bindend als ze door FOAM STUDIO  schriftelijk zijn bevestigd en de eventuele daaraan verbonden extra kosten door de afnemer worden betaald. Als de afnemer een gegeven opdracht geheel of deels annuleert is hij verplicht om FOAM STUDIO volledig schadeloos te stellen, door alle door FOAM STUDIO reeds gemaakte kosten te vergoeden alsmede aan FOAM STUDIO een winstdervingvergoeding te betalen welke wordt gefixeerd op 35% van de totale vergoeding welke door FOAM STUDIO aan de afnemer in rekening zou zijn gebracht, wanneer er van annulering geen sprake was geweest.

5.
De door FOAM STUDIO geoffreerde prijzen gelden in beginsel voor levering vanaf het bedrijf FOAM STUDIO, zij luiden alle exclusief omzetbelasting en eventuele andere door de overheid opgelegde heffingen e.d., alsmede exclusief vracht- en verzendkosten. De inhoud van documentatiemateriaal e.d. bindt FOAM STUDIO niet, tenzij daarnaar in offertes e.d. uitdrukkelijk is verwezen.

6.
De in de offerte respectievelijk orderbevestiging genoemde prijzen zijn gebaseerd op de kostprijzen geldend ten tijde van de offerte respectievelijk orderbevestiging. FOAM STUDIO is gerechtigd om, wanneer de kostprijs door externe factoren is gestegen, zijn prijs te verhogen, doch de afnemer is alsdan gerechtigd om de overeenkomst te ontbinden, mits die ontbinding plaatsvindt binnen acht dagen nadat de prijsverhoging te zijner kennis is gekomen. Dat recht op ontbinding komt de afnemer niet toe als de prijsverhoging pas bekend wordt wanneer drie maanden na de datum van de opdrachtbevestiging zijn verstreken en/of overeengekomen is dat levering plaatsvindt na drie maanden te rekenen vanaf de datum van de opdracht.

7.
Levering geschiedt op het met de afnemer overeengekomen leveringsadres. Een door FOAM STUDIO opgegeven levertermijn is niet fataal maar slecht indicatief en gaat pas in op het moment dat FOAM STUDIO in het bezit is van alle door de afnemer te verstrekken materialen, gegevens en eventuele stukken alsmede indien van toepassing de overeengekomen vooruitbetaling. De afnemer heeft slechts recht op ontbinding van de overeenkomst en eventuele schadevergoeding, wanneer FOAM STUDIO na overschrijding van de levertermijn niet alsnog aan zijn leveringsverplichtingen voldoet binnen acht dagen na ontvangst van een door de afnemer verzonden ingebrekestelling. Het risico van verlies, beschadiging of diefstal van de producten die het voorwerp zijn van een overeenkomst tussen FOAM STUDIO en afnemer, gaat over op de afnemer op het moment waarop deze juridisch en/of feitelijk worden geleverd, althans in de macht van de afnemer komen of van een derde die het product ten behoeve van de afnemer in ontvangst neemt.

8.
FOAM STUDIO staat er voor in dat de producten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Garantie met betrekking tot geleverde producten is uitsluitend van toepassing op defecten, veroorzaakt door ondeugdelijk(e) fabricage, constructie of materiaal. Garantie geldt niet in het geval van normale slijtage en van schade ontstaan als gevolg van ongevallen, aangebrachte wijzigingen aan het product, nalatigheid of ondeskundig gebruik door de afnemer, alsmede wanneer de oorzaak van het defect niet duidelijk kan worden vastgesteld. De afnemer vrijwaart Foam Studio tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door Foam Studio geleverde producten en/of diensten. Indien de afnemer een monster of model van een product heeft ontvangen, dan kan hij daaraan geen andere rechten ontlenen dan dat het een aanduiding is van de aard van het product, tenzij partijen uitdrukkelijk hebben afgesproken dat de te leveren producten met het monster of model overeenstemmen. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde producten dienen direct bij constatering en uiterlijk binnen vier weken na levering aan FOAM STUDIO schriftelijk per e-mail te worden gemeld.

9.
FOAM STUDIO blijft eigenaar van al het door FOAM STUDIO geleverde, totdat volledige betaling heeft plaatsgevonden van alle vorderingen die FOAM STUDIO uit welken hoofden dan ook op de afnemer bezit. FOAM STUDIO wordt door de afnemer onherroepelijk gemachtigd om het door FOAM STUDIO geleverde op eerste vordering tot zich te nemen, wanneer de afnemer zijn betalingsverplichtingen jegens FOAM STUDIO niet stipt nakomt, ongeacht of het geleverde aan een andere roerende of onroerende zaak is bevestigd, zulks geheel op kosten van de afnemer. Overigens zijn alle risico’s betreffende de goederen ten laste van de afnemer.

10.
Tijdens overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen van FOAM STUDIO opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen van FOAM STUDIO niet mogelijk is, langer duurt dan één maand zijn beide partijen bevoegd om de overeenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schade vergoeding bestaat. Indien FOAM STUDIO bij het intreden van de overmacht reeds gedeeltelijk aan zijn verplichtingen heeft voldaan of slecht gedeeltelijk aan zijn verplichtingen kan voldoen, is FOAM STUDIO gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de afnemer verplicht de factuur terzake te voldoen alsof die betrekking had op een afzonderlijk overeenkomst. Onder overmacht worden ten deze verstaan omstandigheden die de nakoming van de verbintenis van FOAM STUDIO verhinderen en welke niet aan FOAM STUDIO zijn toe te rekenen. Indien er sprake is van overmacht is FOAM STUDIO niet aansprakelijk voor door de afnemer en/of derden geleden schade, hoe ook genaamd.

11.
FOAM STUDIO is uitsluitend aansprakelijk voor enige schade die de afnemer lijdt indien en voor zover die schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid. FOAM STUDIO aanvaardt aansprakelijkheid voor door de afnemer geleden schade die het gevolg is van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van zijn verbintenis, slechts indien en voor zover die aansprakelijkheid door een verzekering van FOAM STUDIO wordt gedekt, tot maximaal het bedrag van de door de verzekering gedane uitkering. Indien de verzekeraar om enige reden niet tot uitkering overgaat is de aansprakelijkheid van FOAM STUDIO beperkt tot het factuurbedrag van de overeenkomst tussen FOAM STUDIO en afnemer. FOAM STUDIO is echter nimmer aansprakelijk voor bedrijfsschade of andere gevolgschade, schade wegens overschrijding van leveringstermijnen en schade als gevolg van gebrekkige medewerking, informatie of materialen van de afnemer. In geval van een onrechtmatige daad van FOAM STUDIO of van zijn ondergeschikten is FOAM STUDIO slechts aansprakelijk voor vergoeding van schade door dood of lichamelijk letsel, welke beperkt is tot het door de aansprakelijkheidsverzekering van FOAM STUDIO gedekte bedrag.  FOAM STUDIO is nimmer aansprakelijk voor schade tengevolge van het gebruik van gegevens, stukken of materialen van de afnemer dan wel derden, die aan FOAM STUDIO door of namens de afnemer ter uitvoering van de opdracht zijn verstrekt. De afnemer vrijwaart FOAM STUDIO uitdrukkelijk terzake.

12.
Behoudens andersluidende afspraken dient betaling van het door de afnemer verschuldigde plaats te vinden bij wijze van vooruitbetaling in Nederlandse valuta, zonder dat de afnemer recht op korting heeft of tot verrekening mag overgaan. Indien geen vooruitbetaling is overeen gekomen, dient betaling te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum middels storting of overmaking op een door FOAM STUDIO aangewezen bank- of girorekening. Indien betaling niet binnen de betalingstermijn van 30 dagen heeft plaats gevonden, is de afnemer van rechtswege in verzuim en vanaf de vervaldatum een rente van 1,5% per (gedeelte van een) maand verschuldigd over het nog openstaande bedrag. Alle te maken gerechtelijke en buitengerechtelijke (incasso)kosten komen voor rekening van de afnemer. De buitengerechtelijke (incasso)kosten bedragen tenminste 15% van het, met inbegrip van voornoemde rente, door de afnemer verschuldigde bedrag.

13.
Eventuele nietigheid van één of meer van de in deze algemene voorwaarden opgenomen bepalingen laat de toepasselijkheid van de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig onverlet.

14.
Op alle overeenkomsten en andersoortige verbintenissen met FOAM STUDIO is bij uitsluiting Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen, zullen bij uitsluiting onderworpen zijn aan de bevoegdheid van de Rechtbank te ‘s-Gravenhage.

Aldus opgemaakt en in gebruik genomen.

d.d. 01-10-2019

Menu